Etiket: üyelik

Dev proje hayata geçiyor!

Fe­ner­bah­çe­’nin ye­ni­le­nen tü­zü­ğü ma­yıstaki kon­grede ka­bul edil­miş­ti. En dik­kat çe­ki­ci de­ği­şik­lik üye­lik sis­te­miy­le il­gi­li ol­muş­tu. Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’ın üye sa­yı­sı­nı ...